Social Media Use In Health Sector: A review on Instagram Posts
(Sağlık Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı: Instagram Yayınları Üzerine Bir İnceleme )

Yazar : Muhammet Kemal Karaman  / Hakan Gülçay  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3
Sayfa : 52-63
    


Özet

With the increasing communication technologies, the usage areas of social media have gradually increased. With the increasing number of users day by day, social media areas have also gained a function in the field of health and have become the primary source of reference for individuals. Thus, social media platforms, which are also used by healthcare professionals, have turned into a medium where advertisements can be made in all areas of health. In this context, the increase in the use of social media, along with the social media accounts of health workers in the health sector, has caused some ethical problems. In this direction, within the scope of the study, a literature review was conducted on health communication, social media and ethical issues. In the study, three sources related to health workers who are on Instagram and actively use the said social media tool were examined and the data obtained by applying the content analysis method to the selected social media accounts examined using the scanning model was interpreted. The effects of the use of social media, which are increasingly preferred in the field of health, have been evaluated within the framework of current practices.Anahtar Kelimeler

Health Communication, Social Media, Etic.Abstract

Artan iletişim teknolojileri ile birlikte sosyal medyanın kullanım alanları giderek artmıştır. Gün geçtikçe çoğalan kullanıcı sayıları ile birlikte sosyal medya alanları sağlık alanında da işlev kazanmış ve bireylerin öncelikli olarak başvuru kaynağı haline gelmiştir. Böylelikle sağlık çalışanları tarafından da fazlası ile kullanılan sosyal medya platformları, sağlığın her alanında reklam verilebilir bir mecraya dönüşmüştür. Bu çerçevede sağlık sektöründe yer alan sağlık çalışanlarının sosyal medya hesapları ile birlikte sosyal medya kullanımındaki artışı bazı etik sorunları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultu ile çalışma kapsamında sağlık iletişimi, sosyal medya ve etik konuları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Çalışmada İnstagram’da yer alan ve söz konusu sosyal medya aracını aktif biçemde kullanan sağlık çalışanları ile ilgili üç kaynak irdelenmiş ve tarama modeli kullanılarak incelenen seçili sosyal medya hesaplarına içerik analizi yöntemi uygulanarak elde edilen veriler yorumlanmıştır. Sağlık alanında giderek daha fazla tercih edilen sosyal medya kullanımlarının etkileri güncel uygulamalar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme ile sağlık sektöründe yer alan yönetsel ilkeler bağlamında seçili gönderilerin analizi sağlanmış ve genel bir söylemde etik unsurlara uygunluğu görülmüştür.Keywords

Sağlık İletişimi, Sosyal Medya, Etik.