Indian Ocean Struggles in Ottoman-Portuguese Relations in the Age of Geographical Discovery
(Coğrafi Keşifler Çağında Osmanlı-Portekiz İlişkilerinde Hint Okyanusu Mücadeleleri )

Yazar : Özlem Çalık    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa : 50-57
    


Özet

The 15th century is known as the beginning of the colonial era. Colonialism has been an economic activity to strengthen the dominance of European kingdoms. The Portuguese started colonialism in the world as a result of geographical discoveries. The discovery of new places suddenly brought the Portuguese kingdoms to the top of the European balance of power. The importance given to geographical discoveries by the Kingdom of Portugal is the main reason behind this success. The support of the explorers and the construction of ships that could cross the ocean in achieving success was a policy initiated by the Kingdom of Portugal. The policy of transferring the resources and manpower of the exploited regions to the exploiting countries was not sufficient for the Portuguese. The kingdom also wants to dominate the classical eastern trade. Thus began the Portuguese-Ottoman political relations. The aim of the Portuguese kingdom is to dominate all the trade routes in the world with its strong navy, and the aim of the Ottoman Empire is to prevent the eastern trade from losing its importance. In this study, Portugueses’ colonialism actions which are leading explorations age in 15th and 16 th centuries, these actions to Ottoman Empire and the struggles of these two countries in Indian Ocean to dominate Spice Trade are handled.Anahtar Kelimeler

Explorations Age, Portugal, Ottoman Empire, Colonialism, Indian Ocean, AçeAbstract

15. yüzyıl sömürgecilik çağının başlangıcı olarak bilinmektedir. Sömürgecilik, Avrupa krallıklarının egemenliklerini güçlendirmek için ekonomik yönü ağır basan bir faaliyet olmuştur. Dünyada sömürgeciliği coğrafi keşifler sonucunda Portekizler başlatmıştır. Yeni yerlerin keşfi, Portekiz krallıklarını bir anda Avrupa güç dengesinin en üstüne taşımıştır. Portekiz Krallığının coğrafi keşiflere verdiği önem bu başarısının altındaki temel nedendir. Başarının kazanılmasın da kaşiflerin desteklemesi ve okyanusu aşabilecek gemilerin inşa edilmesi Portekiz Krallığının başlattığı bir politika olmuştur. Sömürülen bölgelerin kaynakların ve insan gücü sömüren ülkelere aktarımı politikası Portekizlere yeterli gelmemiştir. Krallık klasik doğu ticaretini de hakim olmak istemektedir. Böylece Portekiz-Osmanlı siyasi ilişkileri başlamıştır. Portekiz krallığının amacı elinde tuttuğu güçlü donanama ile dünyadaki bütün ticaret yollarına egemen olmak, Osmanlı Devleti’nin amacı ise doğu ticaretinin önemini kaybetmesini engellemektir. Bu çalışmada Keşifler Çağına öncülük eden Portekizlilerin 15. ve 16. yüzyıllardaki sömürgecilik faaliyetleri ve bunun Osmanlı Devleti’ne olan etkileri, iki devletin Baharat yolu ticaretine egemen olmak için Hint okyanusunda giriştikleri mücadeleleri bağlamında ele alınmıştır.Keywords

Keşifler Çağı, Portekiz, Osmanlı Devleti, Sömürgecilik, Hint Okyanusu, Açe