Usage Patterns of Municipalities on Social Media Platforms: A Research on Uşak Municipality and District Municipalities
(Belediyelerin Sosyal Medya Platformlarını Kullanma Biçimleri: Uşak Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma )

Yazar : Mert Alişan  /Taybe Topsakal  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 5
Sayfa : 33-48
    


Özet

Today, social media channels play an important role for both interpersonal communication and mass communication. Social media channels, which are actively used for both the private sector and public institutions and organizations, are of great importance for municipalities, especially in mass communication. Municipalities that use social media channels to share their services and interact with the public prefer these channels more than traditional mass media. Based on this, the social media channels of Uşak Municipality and district municipalities were examined by content analysis method within the scope of the research. In this direction, the aim of the research is to reveal in which channels the municipalities have accounts, whether the information available in the accounts is sufficient, how actively the channels are used and in what direction the shares are made. In the research, the shares of the municipalities within the six-month period were separated according to certain categories and it was tried to determine in which area they used the social media platforms the most. Within the scope of the research, Facebook, Twitter and Instagram accounts of Uşak Municipality, Banaz Municipality, Eşme Municipality, Sivaslı Municipality, Ulubey Municipality and Karahallı Municipality were examined. As a result of the research, it has been seen that the municipality that uses social media most actively among the municipalities that are the subject of the research is Uşak Municipality. Within the scope of the analysis, it was revealed that the Uşak Municipality shared the most in the categories of events, news / announcements / invitations and services.Anahtar Kelimeler

Social Media, Municipality 2.0, Use of Social Media, Uşak MunicipalityAbstract

Sosyal medya mecraları günümüzde hem kişilerarası iletişim hem de kitle iletişimi için önemli bir rol üstlenmektedir. Özellikle kitle iletişimi konusunda gerek özel sektör gerekse kamu kurum ve kuruluşları için aktif olarak kullanılan sosyal medya mecraları belediyeler için de fazlasıyla önem teşkil etmektedir. Yaptıkları hizmetleri paylaşma ve halkla etkileşim halinde olmak için sosyal medya mecralarını kullanan belediyeler bu mecraları geleneksel kitle iletişim araçlarına nazaran daha çok tercih etmektedir. Buradan yola çıkılarak araştırma kapsamında Uşak Belediyesi ve ilçe belediyelerinin sosyal medya mecraları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı belediyelerin hangi mecralarda hesaplarının olduğu, hesaplarda var olan bilgilerin yeterli olup olmadığı, mecraların ne kadar aktif kullanıldığı ve yapılan paylaşımların ne yönde olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmada belediyelerin altı aylık süre kapsamında yapılan paylaşımları belirli kategorilere göre ayrılmış ve sosyal medya platformlarını en çok hangi alanda kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Uşak Belediyesi, Banaz Belediyesi, Eşme Belediyesi, Sivaslı Belediyesi, Ulubey Belediyesi ve Karahallı Belediyesinin Facebook, Twitter, Instagram hesapları incelenmiştir. Araştırma sonucunda ise araştırmaya konu olan belediyeler arasında sosyal medyayı en aktif kullanan belediyenin Uşak Belediyesi olduğu görülmüştür. Yapılan analiz kapsamında ise Uşak Belediyesi’nin en çok etkinlikler, haber/duyuru/davet ve hizmet kategorilerinde paylaşım yapıldığı ortaya konmuştur.Keywords

Sosyal Medya, Belediye 2.0, Sosyal Medya Kullanımı, Uşak Belediyesi