19th CENTURY MILITARY REFORMS IN THE FRAMEWORK OF THE MILITARY MODERNIZATION PROCESS OF THE OTTOMAN STATE
(OSMANLI DEVLETİ’NİN ASKERİ MODERNLEŞME SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE 19. YÜZYIL ASKERİ REFORMLARI )

Yazar : Ahmet Murat Kadıoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 4
Sayfa : 68-77
    


Özet

The main purpose of this study is to examine the military dimensions within the framework of the general dimensions of the modernization trend of the Ottoman Empire in the 19th century and to contribute to the military modernization literature together with the evaluations obtained. In addition to the political, administrative, cultural and economic modernization movements that started from the 18th century and lasted until the collapse of the Ottoman Empire, new structures in the military field can be expressed as an action that the Ottoman Empire seriously emphasizes and delays its erasure from the pages of history. Unlike the literature that examines the modernization processes of the Ottoman Empire in a general context, the study aims to contribute to the military dimension of the modernization literature by examining the historical processes that made military reform and change movements important, and evaluating the solution proposals, the measures taken and the military reforms put into practice from different perspectives. Although the Ottoman Empire was destroyed and lost its place in the history page, the modern Turkish army, which he left behind, was able to achieve success against the front, especially during the First World War and the War of Independence. Therefore, in this study, the military modernization process of the Ottoman Empire and the military reforms experienced in the Ottoman Empire in the 19th century were examined and evaluated together with the findings obtained.Anahtar Kelimeler

Ottoman Empire, Military Modernization, Historical Process, 19th Century, Military Reforms.Abstract

Tarihsel süreçler içerisinde Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda yaşadığı modernleşme eğiliminin genel boyutları çerçevesinde askeri boyutlarının incelenmesi ve elde edilen değerlendirmeler ile birlikte askeri modernleşme literatürüne katkı yapmanın sağlanması bu çalışmanın en temel amacını oluşturmaktadır. 18. yüzyıldan itibaren başlayan ve Osmanlı Devleti’nin çöküşüne kadar süren siyasal, idari, kültürel ve ekonomik modernleşme hareketlerinin yanı sıra askeri alandaki yeni yapılanmalar Osmanlı Devleti’nin üzerinde ciddiyet ile durduğu ve tarih sayfalardan silinmesini geciktiren bir eylem olarak ifade edilebilmektedir. Osmanlı Devleti’nin genel bir bağlamda modernleşme süreçlerini irdeleyen literatürden farklı olarak çalışmada, askeri reform ve değişim hareketlerini önemli hale getiren tarihsel süreçleri irdeleyerek uygulanan çözüm önerilerini, alınan önlemleri ve uygulamaya konulan askeri reformları farklı perspektiflerde değerlendirerek modernleşme literatürünün askeri boyutuna katkı yapabilmeyi amaçlanmaktadır. Osmanlı Devleti her ne kadar yıkılmış ve tarih sayfasındaki yerini kaybetmiş olsa da miras bırakmış olduğu modern Türk ordusu, özellikle Birinci dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı esnasında cephe karşısında başarı elde edebilmiştir. Dolayısıyla bu düşünceden hareket ile bu çalışmada da Osmanlı Devleti’nin askeri modernleşme süreci ve bu çerçeve ile 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanılan askeri reformlar incelenmiş ve elde edilen bulgular ile birlikte değerlendirilmiştir.Keywords

Osmanlı Devleti, Askeri Modernleşme, Tarihsel Süreç, 19. Yüzyıl Askeri Reformlar.