Dijital Medyada Deprem Haberlerini İnfografikler Üzerinden Okumak: Anadolu Ajansı ve TRT Haber Örneği
(Dijital Medyada Deprem Haberlerini İnfografikler Üzerinden Okumak: Anadolu Ajansı ve TRT Haber Örneği )

Yazar : Simge Deniz Demirel  Petek Durgeç  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 4
Sayfa : 27-44
    


Özet

In the digital communication era we are in, the news production process and journalistic activities are intensively supported by digital media. Digital media facilitates access to data in the news production process and enables the data to be classified and conveyed to the reader in a plain way. Since there is intensive use of data in types of scientific news, visualizing the data in this news is important for the comprehensibility of the news narrated. Infographic news enables the narration of data by supporting it with visual elements. Today, infographic news, which publishers also include under a separate tab on their web pages, play an important role in understanding the subject of the news easily through visual elements and attracting the attention of the reader/user. Recently, infographic news about earthquakes and natural disasters in the world and Turkey are frequently encountered in digital media. In this study, earthquake-themed infographic news in Anadolu Agency and TRT News, which are among the important publishers in the field of infographic journalism, were evaluated by content analysis method. In the light of the findings obtained from the research, it was observed that earthquake-themed infographic news mostly provided general information about earthquakes occurring in Turkey and the world. Awareness-raising and mobilizing information about the risks of earthquakes, what to do at the time of occurrence and how to minimize the damages after the earthquake were rarely included in infographic news. In addition, it was revealed that the data sources on which these news reports were based were also limited, even though they contained rich visual elements on the subject.Anahtar Kelimeler

Digital Media, Disaster Journalism, Earthquake News, Infographic, Risk CommunicationAbstract

İçerisinde bulunduğumuz dijital iletişim çağında, haber üretim süreci ve gazetecilik faaliyetleri yoğun olarak dijital medya ile desteklenmektedir. Dijital medya, haber üretim sürecinde verilerin ulaşılmasını kolaylaştırmakta ve ulaşılan verilerin de tasnif edilerek sade bir şekilde okuyucuya aktarılmasını sağlamaktadır. Bilimsel nitelikli haber türlerinde yoğun veri kullanımı olduğundan, bu haberlerde verilerin görselleştirilerek hikaye edilmesi haberin anlaşılırlığı bakımından önemlidir. İnfografik haberler de, verilerin görsel unsurlarla desteklenerek hikaye edilmesini sağlamaktadır. Günümüzde yayıncı kurumların da web sayfalarında ayrı bir sekme altında yer verdikleri infografik haberler, habere ilişkin konunun görsel unsurlar üzerinden rahat bir şekilde anlaşılmasında ve okuyucunun/kullanıcının dikkatinin çekilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Son zamanlarda dünyada ve Türkiye’de meydana gelen depremlere ve doğal afetlere yönelik dijital medyada yer alan infografik haberlere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmada, infografik habercilik alanında faaliyet gösteren önemli yayıncı kurumlardan olan Anadolu Ajansı ve TRT Haber’de yer alan deprem temalı infografik haberler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında, deprem temalı infografik haberlerin çoğunlukla Türkiye’de ve dünyada meydana gelen depremlere ilişkin genel bilgiler sunduğu görülmüştür. Depremin içerisinde barındırdığı risklere, oluşum anında yapılması gerekenlere ve deprem sonrasında zararların en aza indirgenmesine yönelik farkındalık kazandırıcı ve harekete geçirici bilgilere ise infografik haberler içerisinde nadiren yer verilmiştir. Ayrıca her ne kadar konuya ilişkin zengin görsel unsurları barındırsa da, bu haberlerin dayandığı veri kaynaklarının da sınırlılık gösterdiği ortaya konmuştur.Keywords

Dijital Medya, Afet Haberciliği, Deprem Haberleri, İnfografik, Risk İletişimi