Arabic Adaptation of The Children Action Tendency Scale
(Çocuklarda Davranış Eğilimi Ölçeğinin Arapça Adaptasyonu )

Yazar : Hakan Uşaklı    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3
Sayfa : 1-14
    


Özet

Introduction: In the face of any situation a person encounters, he has three behavioral reactions as submissive, aggressive, and assertive. Being submissive and aggressive in human relations is not a desired behavior. Assertiveness is protecting one's own rights while compromising the rights of others. Since 2011, thousands of Syrians have immigrated to Turkey. Being sensitive to cultural differences, it is important for Arab children to learn assertive behavior in new settlements. Objective: The Behavioral Tendency scale in Children was first prepared in the United States by Deluty (1979). This measurement tool was adapted to Turkish by Uşaklı (2006). In this study, it is aimed to adapt the Turkish adaptation of the Child Behavior Scale to the Arabic adaptation studies. Method: The Turkish version of the Child Behavior Tendency Scale was translated by three different Arabic native speakers. The Arabic scale translation, which was created by the joint efforts of experts, was applied to 202 Syrian children aged between 9 and 13. The same scale was applied to the same group at three-week intervals. Conclusion: The percentage of agreement between experts and the content validity index is 82%. Test-retest method was used to estimate test measurement reliability. The test-retest reliability for the measurements of the test is .84. Similar scales test studies are recommended for this test.Anahtar Kelimeler

Submissive, Aggressive, Assertive, Arabic AdaptationAbstract

Giriş: Bir insan karşılaştığı herhangi bir durum karşısında çekingen, saldırgan ve atılgan olarak üç davranış biçimi tepkisinde bulunur. İnsan ilişkilerinde çekingen ve saldırgan olmak istenilen bir davranış biçimi değildir. Atılganlık başkalarının haklarını göz ödünde bulundurarak kişinin kendi haklarını korumasıdır. 2011 yılından beri binlerce Suriyeli Türkiye’ye göç etmektedir. Kültürel farklılıklara duyarlı olarak Arap çocuklarının yeni yerleşim yerlerinde atılgan davranış biçimlerini öğrenmeleri önemlidir. Amaç: Çocuklarda Davranış Eğilimi ölçeği ilk olarak Deluty (1979) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde hazırlanmıştır. Bu ölçme aracı Uşaklı (2006) tarafından Türkçe adaptasyonu yapılmıştır. Bu çalışmada Çocuklarda Davranış Ölçeğinin Türkçe adaptasyonundan Arapça adaptasyon çalışmaları amaçlanmıştır. Metot: Çocuklarda Davranış Eğilimi Ölçeği Türkçe uyarlaması üç farklı Arapça anadiline sahip uzman tarafından çevrilmiştir. Uzmanların ortak olarak birleşerek uluşturulan Arapça ölçek tercümesi yaşları 9 ile 13 arasında değişen 202 Suriyeli çocuğa uygulanmıştır. Aynı ölçek üç hafta arayla tekrar aynı gruba uygulanmıştır. Sonuç: Uzmanlar arası uyum yüzdesi ve kapsam geçerlilik indeksi %82’dir. Testi ölçüm güvenirliği kestiriminde test-tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Testin ölçümleri için test-tekrar test güvenirliği .84’tür. Bu test için bezer ölçekler testi çalışmaları tavsiye olunmaktadır.Keywords

Çekingen, Saldırgan, Atılgan, Arapça Adaptasyon