Investigation of news about ''Corona Virus'' in digital newspapers in the context of critical health literacy
(Eleştirel sağlık okuryazarlığı bağlamında dijital gazetelerde ‘’Corona Virüs’’ hakkında çıkan haberlerin incelenmesi )

Yazar : Buse Uçurum  /Sinem Çambay  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2
Sayfa : 1-16
    


Özet

In the world order, which is in constant development, digital newspapers have come to a position to leave traditional newspapers in the background within their possibilities and have the potential to include many issues related to health. In this direction, in the study, digital newspapers are handled as a media tool that can contribute to the development of critical health literacy skills of the individual. In this context, in this study, the COVID-19 themed news within the scope of critical health literacy published by Hürriyet, Sözcü and Yeni Şafak digital newspapers since the COVID-19 case in Turkey on March 11, 2020; It is examined whether it has an impact on the development of critical health literacy skills of the individual, who is seen as a way of salvation from the pandemic with the least damage. According to the findings of the study, the news of digital newspapers, which have the quality of informing the society about the COVID-19 pandemic and the changes and developments in health services and policies in this process, has an important position in critical health literacy; In addition to determining that the development of health knowledge supports the development of the skills of being conscious and having information about the developments in public health, it is in the background to contribute to the development of the skills of raising awareness of the social determinants of health, approaching health information with a critical perspective and forming a critical perspective found to remain.Anahtar Kelimeler

Digital Media, Digital Newspapers, Critical Health Literacy, COVID-19, PandemicAbstract

Devamlı gelişme içerisinde olan dünya düzeninde dijital gazeteler, imkanları dahilinde geleneksel gazeteleri geri planda bırakacak bir konuma gelmekle birlikte sağlıkla ilgili birçok konuya da bünyesinde yer verme potansiyeline sahip hale gelmiştir. Bu doğrultuda da çalışmada, dijital gazeteler, bireyin eleştirel sağlık okuryazarlığı becerilerini geliştirmesine katkı sağlayabilecek bir medya aracı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmada, Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak dijital gazetelerinin, 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de görülen COVID-19 vakasından itibaren yayınladığı eleştirel sağlık okuryazarlığı kapsamındaki COVID-19 temalı haberlerinin; pandemiden en az zararla kurtuluşun bir yolu olarak görülen bireyin eleştirel sağlık okuryazarlığı becerilerinin gelişimine bir etkide bulunup bulunmadığı irdelenmektedir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre dijital gazetelerin, COVID-19 pandemisi ve bu süreçte sağlık hizmetleri ve politikalarındaki değişmeler ve gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirme niteliğine sahip haberlerinin, eleştirel sağlık okuryazarlığında önemli bir konumda olan; sağlık bilgi dağarcığının gelişmiş olması, bilinçli olma ve toplum sağlığı hakkındaki gelişmelere dair enformasyon sahibi olabilme becerilerinin gelişimine destek olduğunun tespit edilmesinin yanı sıra, sağlığın sosyal belirleyicilerine karşı farkındalık geliştirme, sağlık bilgilerine eleştirel perspektifle yaklaşabilme ve eleştirel bakış açısı oluşturma becerilerinin gelişmesi üzerinde katkıda bulunmada geri planda kaldığı tespit edilmiştir.Keywords

Dijital Medya, Dijital Gazeteler, Eleştirel Sağlık Okuryazarlığı, COVID-19, Pandemi