Özet


OSMANLI DEVLETİ’NİN ASKERİ MODERNLEŞME SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE 19. YÜZYIL ASKERİ REFORMLARI

Tarihsel süreçler içerisinde Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda yaşadığı modernleşme eğiliminin genel boyutları çerçevesinde askeri boyutlarının incelenmesi ve elde edilen değerlendirmeler ile birlikte askeri modernleşme literatürüne katkı yapmanın sağlanması bu çalışmanın en temel amacını oluşturmaktadır. 18. yüzyıldan itibaren başlayan ve Osmanlı Devleti’nin çöküşüne kadar süren siyasal, idari, kültürel ve ekonomik modernleşme hareketlerinin yanı sıra askeri alandaki yeni yapılanmalar Osmanlı Devleti’nin üzerinde ciddiyet ile durduğu ve tarih sayfalardan silinmesini geciktiren bir eylem olarak ifade edilebilmektedir. Osmanlı Devleti’nin genel bir bağlamda modernleşme süreçlerini irdeleyen literatürden farklı olarak çalışmada, askeri reform ve değişim hareketlerini önemli hale getiren tarihsel süreçleri irdeleyerek uygulanan çözüm önerilerini, alınan önlemleri ve uygulamaya konulan askeri reformları farklı perspektiflerde değerlendirerek modernleşme literatürünün askeri boyutuna katkı yapabilmeyi amaçlanmaktadır. Osmanlı Devleti her ne kadar yıkılmış ve tarih sayfasındaki yerini kaybetmiş olsa da miras bırakmış olduğu modern Türk ordusu, özellikle Birinci dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı esnasında cephe karşısında başarı elde edebilmiştir. Dolayısıyla bu düşünceden hareket ile bu çalışmada da Osmanlı Devleti’nin askeri modernleşme süreci ve bu çerçeve ile 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanılan askeri reformlar incelenmiş ve elde edilen bulgular ile birlikte değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler

Osmanlı Devleti, Askeri Modernleşme, Tarihsel Süreç, 19. Yüzyıl Askeri Reformlar.


Kaynakça