Özet


Çocuklarda Davranış Eğilimi Ölçeğinin Arapça Adaptasyonu

Giriş: Bir insan karşılaştığı herhangi bir durum karşısında çekingen, saldırgan ve atılgan olarak üç davranış biçimi tepkisinde bulunur. İnsan ilişkilerinde çekingen ve saldırgan olmak istenilen bir davranış biçimi değildir. Atılganlık başkalarının haklarını göz ödünde bulundurarak kişinin kendi haklarını korumasıdır. 2011 yılından beri binlerce Suriyeli Türkiye’ye göç etmektedir. Kültürel farklılıklara duyarlı olarak Arap çocuklarının yeni yerleşim yerlerinde atılgan davranış biçimlerini öğrenmeleri önemlidir. Amaç: Çocuklarda Davranış Eğilimi ölçeği ilk olarak Deluty (1979) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde hazırlanmıştır. Bu ölçme aracı Uşaklı (2006) tarafından Türkçe adaptasyonu yapılmıştır. Bu çalışmada Çocuklarda Davranış Ölçeğinin Türkçe adaptasyonundan Arapça adaptasyon çalışmaları amaçlanmıştır. Metot: Çocuklarda Davranış Eğilimi Ölçeği Türkçe uyarlaması üç farklı Arapça anadiline sahip uzman tarafından çevrilmiştir. Uzmanların ortak olarak birleşerek uluşturulan Arapça ölçek tercümesi yaşları 9 ile 13 arasında değişen 202 Suriyeli çocuğa uygulanmıştır. Aynı ölçek üç hafta arayla tekrar aynı gruba uygulanmıştır. Sonuç: Uzmanlar arası uyum yüzdesi ve kapsam geçerlilik indeksi %82’dir. Testi ölçüm güvenirliği kestiriminde test-tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Testin ölçümleri için test-tekrar test güvenirliği .84’tür. Bu test için bezer ölçekler testi çalışmaları tavsiye olunmaktadır.Anahtar Kelimeler

Çekingen, Saldırgan, Atılgan, Arapça Adaptasyon


Kaynakça